Publiskie iepirkumi

Dažādas sarežģītības iepirkuma dokumentācijas izstrāde:

  • Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā veiktie iepirkumi;
  • Atklāti konkursi;
  • Metu konkursi;
  • Sarunu procedūras;
  • “B” daļas pakalpojumu iepirkumi.

Konsultācijas ar publiskajiem iepirkumiem saistīto normatīvo aktu piemērošanā:

  • Publisko iepirkumu likums;
  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Palīdzība ar publiskajiem iepirkumiem saistīto strīdu risināšanā

  • Sūdzību sagatavošana iesniegšanai IUB;
  • Atbildes sagatavošana uz sūdzības iesniedzēja iebildumiem.