ISO ieviešanas pakalpojumi

Kvalitātes, vides un Darba aizsardzības sistēmu ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001;2007 prasībām.

  1. Sākotnējā stāvokļa novērtējums (GAP analīze)  - klients saņemt novērtējumu par sava uzņēmuma (iestādes) vadības sistēmas atbilstību salīdzinājumā ar izvēlēto standartu (iem). Kā arī rekomendācijas kādi dokumenti, procedūras un kārtības ir jāizveido (jāiedibina), lai atbilstu izvēlētā standarta (u)  prasībām. Nepieciešamais laiks 1-3 darba dienas atkarībā no uzņēmuma lieluma.
  2. Ieviešanas plāna izveide un saskaņošana ar klientu.
  3. Vadības sistēmas dokumentācijas izstrāde – intervijas ar darbiniekiem, procesu aprakstu izveide – arī jau pastāvošo kārtību (procedūru) formalizēšana, pierakstu formu noteikšana - jau esošās dokumentācijas sistematizēšana un jaunu formu izstrāde ja nepieciešams. Procesu mērīšanas kritēriju apspriešana ar darbiniekiem un uzņēmuma vadību, šo kritēriju apstiprināšana. (Šajā stadijā nepieciešama aktīva darbinieku un uzņēmuma  vadības iesaistīšanās, lai izstrādātā dokumentācija atbilstu reāli veicamajām darbībām un nebūtu tikai formāli dokumenti bez reāla pielietojuma) Procesa ilgums atkarībā no uzņēmuma lieluma, procesu sarežģītības un uzņēmuma aktivitātes ieviešanas laikā no 1 līdz 12 mēnešiem.
  4. Darbinieku apmācība par standartu pamatprasībām, principiem veicamajiem pierakstiem un izveidoto vadības sistēmu.
  5. Pirmā iekšējā audita veikšana (sistēmas darbības un dokumentu pārbaude) un vadības pārskata noformēšana. Rezultāts iekšējā audita ziņojums, vadības pārskata protokols un nepieciešamās precizēšanas darbības sistēmas dokumentācijā. Nepieciešamais laiks 1-2 darba dienas atkarībā no uzņēmuma lieluma.
  6. Konsultācijas vadības sistēmu sertifikācijas jautājumos (Palīdzība sertifikācijas organizācijas izvēlē, palīdzība ārējo auditoru kvalifikācijas izvērtējumā un izvēlē, Palīdzība sertifikācijas komercpiedāvājumu izvērtēšanā).
  7. Vadības sistēmu uzturēšana  kvalitāte, vides aizsardzība un darba drošība – regulāri vai periodiski uzņēmuma apmeklējumi palīdzot risināt operatīvās darbības jautājumus, klientu sūdzības un darbības problēmas, periodisku iekšējo auditu veikšana, vadības sistēmas efektivitātes uzlabojumu priekšlikumu sniegšana.