Darba aizsardzības pakalpojumi

  • Darba vides risku novērtēšana.

Darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmumam saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem dokumentiem

  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde

Darba vides risku novēršanas un samazināšanas prioritāšu noteikšana, kā arī darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana un koordinēšana, atbilstoši materiālajam nodrošinājumam objektā.

  • Darba aizsardzības sistēmas organizēšana

Atbilstošas kvalitātes darba aizsardzības vadības organizatoriskās struktūras un sistēmas izveide un uzturēšana, tai skaitā darba vides iekšējā uzraudzība objektos.

  • Nepieciešamās dokumentācijas izstrāde

Rīkojumu darba aizsardzības organizatoriskajā sistēmā izstrādāšana, darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanai. Profesiju sarakstu satādīšana darbiniekiem, kuriem nepieciešami:
IAL un aizsargapģērbi;
Darbinieki, kuri pakļauti darbiem īpašos apstākļos;
Darbinieki , kuri saskaras ar ķīmiskajām vielām un citu nepieciešamo sarakstu sastādīšana.

  • Darba aizsardzības instrukciju izstrāde

Nepieciešamo darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana, pēc nepieciešamības vai mainoties normatīvajiem aktiem, pārskatot tās un labojot atbilstoši reālajai situācijai.

  • Ievadinstruktāžas izstrādāšana un veikšana

Darbinieku ievadinstruktāžas veikšana uzsākot darba gaitas.

  • Obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas sagatavošana

Obligātajām veselības pārbaudēm pakļauto personu un amatu sarakstu izstrādāšana. Obligāto veselības pārbaužu karšu izstrādāšana, norādot amatus un kaitīgos faktorus, saskaņā ar pakalpojuma sniedzējam (Izpildītājam) iesniegtajiem darbinieku sarakstiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā. Pēc obligātās veselības pārbaudes, ja tas norādīts arodārsta atzinumā, darba devēja (pasūtītāju)informēšana, koordinējot un kontrolējot atbilstošu pasākumu veikšanu darbinieku veselības uzlabošanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

  • Mērījumu veikšana

Trokšņa, apgaismojuma un mikroklimata mērījumi.

  • Ugunsdrošības instrukciju izstrāde un darbinieku instruēšana ugunsdrošībā
  • Konsultācijas darba aizsardzībā